OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Stanovy

 
  I. ČASŤ  
     
  VŠEOBECNÉ USTANOVENIA  
     
  § 1  
     
  Úvodné ustanovenia  
     
  Slovenský zväz chovateľov (ďalej len „zväz“) je záujmové združenie občanov, ktoré vzniklo na základe zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. Pre vlastné označenie používa skratku SZCH.  
     
  Na základe dobrovoľného členstva združuje chovateľov zvierat s cieľom zachovať genofond existujúcich čistokrvných plemien a druhov zvierat, ďalej ich rozvíjať šľachtením, ako aj vytvárať nové plemená a nižšie zootechnické jednotky.  
     
  Odborné riadenie takejto chovateľskej činnosti je súčasne príspevkom zväzu k spoločenskému úsiliu o tvorbu a ochranu životného prostredia.  
     
  § 2  
     
  Názov, sídlo a pôsobnosť zväzu  
     
  Slovenský zväz chovateľov svoju činnosť vykonáva 
na území Slovenskej republiky.
 
  Sídlo zväzu je na adrese : Krížna 44, 824 76 Bratislava  
     
  § 3  
   
  Právne postavenie zväzu  
     
 
 1. Zväz je právnická osoba s právnou subjektivitou registrovanou Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, ktorá môže vo svojom mene nadobúdať práva a zaväzovať sa1.
 2. Právna subjektivita je priznaná aj nasledovným organizačným zložkám zväzu:
  - základným organizáciám
  - chovateľským klubom
  - oblastným organizáciám
 3. Zväz nezodpovedá za záväzky a konania nižších organizačných zložiek
 4. Členstvo zväzu v medzinárodných organizáciách schvaľuje republiková rada Slovenského zväzu chovateľov. (ďalej len republiková rada zväzu)
 5. Zväz chráni záujmy svojich členov súvisiacich s chovom zvierat.
 
     
  1 § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov, § 18 až § 20 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov  
     
  § 4  
     
  Poslanie a úlohy Zväzu  
     
 
 1. Vytváranie podmienok pre rozvoj odbornej chovateľskej činnosti v nadväznosti na osvedčené tradície v chovateľstve a na výsledky nových vedeckých poznaní. Sústavnou organizačnou, odbornou, osvetovou, propagačnou a výchovnou činnosťou zvyšovať odborné vedomosti členov.
 2. Zabezpečovanie cieľavedomej riadenej plemenitby zvierat, zvyšovať úroveň súčasných plemien, šľachtiť a uznávať nové plemená, zlepšovať exteriér a úžitkové vlastnosti chovaných zvierat.
 3. Evidovať druhy a počty zvierat, zabezpečovať ich označenie (tetovanie, obrúčkovanie, značkovanie), zriaďovať a usmerňovať kontrolné chovy (kmeňové, plemenné, rozmnožovacie, šľachtiteľské, výskumné a regeneračné), zakladať a viesť plemenné a registračné knihy a záznamy, podľa platných právnych noriem.
 4. Spolupracovanie s vedeckovýskumnými, veterinárnymi a plemenárskymi organizáciami za účelom sústavného rozvoja chovu zvierat, zachovania ohrozených zootechnických jednotiek a zoologických druhov a poukazovania na problémy ich ohrozenia.
 5. Vychovávanie odborne spôsobilých posudzovateľov, poskytovať členom cestou príslušných komisií zväzu odborné rady.
 6. Získavanie mládeže pre chovateľstvo a vytvárať podmienky pre činnosť mladých chovateľov v rámci zväzu, spolupracovať so školami a mládežníckymi organizáciami.
 7. Propagovanie chovateľskej činnosti na verejnosti, poriadať výstavy, vydávať odborné časopisy, vnútrozväzovú tlač a pod.
 8. Starostlivosť o ochranu geneofondu druhov a plemien zvierat, zvláštnu pozornosť venovať ochrane genofondu národných a málopočetných plemien zvierat.
 9. Spolupracovanie s orgánmi štátnej správy a samosprávy, s právnickými a fyzickými osobami za účelom rozvoja chovateľskej, osvetovej a výstavníckej činnosti.
 10. Podieľanie sa formou samozásobenia na produkcii potravinových a úžitkových komodít z chovu domácich zvierat (kožky, vlna, srsť, perie, vajíčka, mlieko, maslo a mäsové výrobky).
 11. Organizovanie predaja plemenných a chovných zvierat.
 12. Vytváranie a spravovanie majetkových a finančných prostriedkov potrebných k plneniu poslania zväzu.
 13. Presadzovanie chovateľstva ako aktívnu formu ochrany prírody a humánnej opatery zvierat, aktívne prispievať k tvorbe a ochrane životného prostredia, viesť členov k tomu, aby svojou činnosťou zvyšovali starostlivosť o životné prostredie.
 
     
  § 5  
   
  Štruktúra a orgány Zväzu  
     
 
 1. Organizačnými jednotkami zväzu sú:
  a) republiková rada zväzu
  b) oblastné organizácie
  c) základné organizácie
  d) chovateľské kluby
 
     
  II. ČASŤ  
     
  ČLENSTVO, PRÁVA A POVINNOSTI ČLENOV  
     
  § 6  
     
  Vznik a zánik členstva  
     
 
 1. Členstvo vo zväze je dobrovoľné a založené v jednej základnej organizácii zväzu.
 2. Dokladom o členstve vo zväze je platný členský preukaz a doklad o úhrade členského príspevku.
 3. Členstvo vo zväze môže byť:
  a/ individuálne
  b/ kolektívne
  c/ čestné
 4. Členom zväzu sa môže stať každý občan Slovenskej republiky, občan členského štátu Európskej únie, a osoba, ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt.
 5. Mladí chovatelia (od 6 do 18 rokov) sa môžu stať členmi zväzu v základných organizáciách, tieto pri väčšom počte mladých chovateľov môžu vytvárať krúžky mladých chovateľov. Podmienkou členstva mladého chovateľa do 15 rokov je súhlas jeho zákonného zástupcu.
 6. Individuálne členstvo vzniká v základnej organizácii zväzu, obvykle najbližšej k miestu trvalého bydliska, na základe písomnej prihlášky rozhodnutím členskej schôdze o prijatí za člena a zaplatením členského príspevku a súhlasom so stanovami zväzu
 7. Kolektívnym členom môže byť právnická osoba ktorá sa chce aktívne podieľať na plnení úloh zväzu, alebo chce aktívne podporovať jeho ďalší rozvoj
 8. Kolektívne členstvo vzniká na základe zmluvy, ktorú uzatvárajú štatutárni zástupcovia organizácií s právnou subjektivitou a zástupcovia prijímanej organizácie. Zmluva upravuje povinnosti kolektívneho člena a spôsob vzájomnej spolupráce.
 9. Čestné členstvo môžu udeliť základné organizácie, kluby chovateľov, oblastné organizácie a republiková rada zväzu jednotlivcom a právnickým osobám ako prejav uznania za zásluhy o rozvoj zväzu.
 10. Čestné členstvo vzniká na základe uznesenia orgánu zväzu, ktorý ho udeľuje a súhlasného vyjadrenia prijímaného člena. Čestný člen je členom tej organizácie, ktorá sa rozhodla udeliť mu čestné členstvo.
 11. Individuálne členstvo vo zväze zaniká:
  a) vystúpením,
  b) rozhodnutím o vylúčení zo zväzu v zmysle disciplinárneho poriadku,
  c) nezaplatením členského príspevku v stanovenej lehote,
  d) úmrtím člena.
 12. Kolektívne členstvo vo zväze zaniká:
  a) odstúpením od zmluvy, písomným oznámením o vystúpení,
  b) vyčiarknutím člena pre neplnenie si členských povinností,
  c) zánikom organizácie, ktorá je kolektívnym členom.
 
     
  § 7  
   
  Práva a povinnosti člena  
     
 
 1. Individuálny člen zväzu má tieto práva:
  a) Členstvo vo zväze je dobrovoľné,
  b) zúčastňovať sa aktívne na rokovaniach, schôdzach, výstavách a podujatiach, organizovaných orgánmi zväzu,
  c) hlasovať, voliť a byť volený do orgánu zväzu. Do republikovej rady zväzu môže byť volený člen po minimálne 5 ročnom členstve vo zväze, 
  d) podieľať sa na výhodách členov zväzu a na využívaní spoločných prostriedkov a zariadení zväzu,
  e) podávať návrhy, sťažnosti a uplatňovať dopyt vo veciach chovateľstva na príslušné orgány zväzu,
  f) požadovať od orgánov zväzu plnenie uznesení,
  g) zapisovať svoje odchovy do plemenných kníh,
  h) odvolať sa proti rozhodnutiu svojej základnej organizácii alebo oblastného výboru k vyšším orgánom.
 2. Kolektívny člen má právo požadovať od orgánov zväzu materiály, konzultácie a expertízy v oblasti chovateľstva a vysielať svojho zástupcu na podujatia organizované orgánom zväzu, ktorého je členom.
 3. Čestný člen má právo zúčastňovať sa na rokovaniach a podujatiach organizovaných orgánmi zväzu, ktorého je členom.
 4. Individuálny člen je povinný: 
  a) dodržiavať a riadiť sa stanovami a ďalšími zväzovými predpismi ako aj uzneseniami orgánov zväzu,
  b) platiť členské a mimoriadne príspevky,
  c) zúčastňovať sa na členských schôdzach, aktívne pracovať vo funkciách, do ktorých bol zvolený,
  d) chovať a rozmnožovať čistokrvné zvieratá, evidovať ich, obrúčkovať, tetovať, značkovať a vystavovať na výstavách, bonitáciách a prehliadkach,
  e) nepoškodzovať záujmy zväzu,
  f) chrániť a zlepšovať životné prostredie,
  g) starať sa o majetok zväzu, ktorý mu je zverený, 
  h) vo svojej zväzovej práci sa riadi zásadami chovateľskej etiky.
 5. K základným povinnostiam kolektívneho člena patrí najmä povinnosť plniť podmienky zmluvy o kolektívnom členstve.
 
     
  III. ČASŤ  
     
  ORGANIZÁCIA A ORGÁNY ZVäZU  
     
  § 8  
   
  Spoločné organizačné zásady  
     
 
 1. Voľby do všetkých funkcií vo zväze sú tajné alebo verejné, podľa rozhodnutia príslušného orgánu.
 2. Funkcionári orgánov zväzu sú volení zdola nahor.
 3. Voľby sú platné ak sa ich zúčastní najmenej polovica členskej základne (delegátov s hlasom rozhodujúcim). Zvolení sú členovia, ktorým prislúcha nadpolovičná väčšina hlasov prítomných delegátov.
 4. Uznesenia orgánov sa prijímajú nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov orgánu. Menšina sa podriaďuje väčšine. Uznesenia vyšších orgánov sú pre nižšie orgány záväzné.
 5. Nižšie orgány sa môžu obracať k vyšším orgánom s podnetmi, návrhmi, pripomienkami, žiadosťami a kritikou. Vyššie orgány sú povinné zaujať stanovisko do 60 dní. Nižšie orgány majú povinnosť informovať o závažných skutočnostiach súvisiacich s poslaním zväzu vyššie orgány.
 6. Funkcie členov orgánov zväzu sú čestné, ak nejde o pracovný pomer uzatvorený s orgánom zväzu. Funkcionári pri výkone uložených úloh majú nárok na náhradu skutočných nákladov podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a môže im byť priznaná odmena na základe rozhodnutia príslušného orgánu.
 7. Člen môže byť odvolaný z funkcie, ak bol opakovane písomne (maximálne 2 x) napomenutý pre neplnenie úloh spojených s funkciou. O odvolaní rozhoduje príslušný orgán zväzu. Na uvoľnenú funkciu je volený nový člen alebo nastupuje náhradník.
 8. Pre odborné riadenie chovateľskej činnosti sa vytvárajú aj na nižších organizačných stupňoch zväzu komisie, zaoberajúce sa usmerňovaním chovu zvierat zoologickej príbuznosti druhu, alebo iného chovateľsky významného hľadiska.
 9. K zabezpečeniu úloh môžu orgány zväzu ustanoviť pracovné komisie s vymedzením ich pôsobnosti alebo menovať odborníkov - aktivistov.
 10. Funkčné obdobie orgánov vo zväze je štvorročné.
 11. Organizácia zväzu je zastupovaná výborom. Navonok vystupuje a koná v jeho mene predseda a tajomník, ktorí sú štatutárni zástupcovia zväzu.
 12. Kontrolu činnosti a hospodárenia orgánov zväzu vykonáva kontrolná komisia, v menších základných organizáciách kontrolór.
 13. Členovia kontrolnej komisie nemôžu byť členmi orgánu zväzu toho istého stupňa ani jeho zamestnancom.
 14. Členovia vyšších orgánov sú oprávnení zúčastňovať sa rokovaní orgánov nižšieho stupňa s hlasom poradným.
 15. Rokovanie všetkých orgánov a komisií zväzu je verejné
 
     
  § 9  
   
  Základné organizácie a ich úlohy  
     
 
 1. Základná organizácia zväzu je základnou organizačnou zložkou, ktorá združuje chovateľov geneticky definovaných zvierat podľa:
  a) všeobecného zamerania na chov viacerých druhov zvierat,
  b) špeciálneho zamerania na chov jedného druhu zvierat.
 2. Základné organizácie sa vyvárajú pri združení najmenej šesť členov. Právnu subjektivitu nadobúdajú dňom ich zaevidovania a pridelením registračného čísla na sekretariáte republikovej rady zväzu so zaviazaním sa riadiť svoju činnosť v súlade so stanovami. Zánikom základnej organizácie dochádza k ukončeniu jej právnej subjektivity. Dňom zániku je deň vyňatia evidencie základnej organizácie na sekretariáte zväzu.
 3. Základná organizácia zväzu zaniká, keď sa počet jej členov zúži pod šesť osôb, alebo rozhodnutím vyššieho orgánu, ak po dobu dlhšiu ako 12 mesiacov nevyvíja žiadnu činnosť a do stanoveného termínu nie je odvedené členské.
 4. Základná organizácia plní úlohy zväzu v súlade so všeobecnými právnymi predpismi, V súlade so stanovami zväzu, a ostatnými vnútrozväzovými predpismi, podľa vlastného plánu a rozpočtu.
 5. Základná organizácia sa organizačne začleňuje pod oblastný výbor a tomuto odvádza aj členské príspevky v určenom termíne.
 
     
  § 10  
     
  Kluby chovateľov  
     
 
 1. Kluby chovateľov sú špecializované organizačné zložky zväzu, v ktorých sa združujú chovatelia - členovia zväzu za účelom plnenia vyšších úloh, najmä šľachtenia geneticky definovaných zvierat.
 2. Kluby sa zakladajú s celoštátnou pôsobnosťou.
 3. Klub chovateľov sa môže založiť pri počte najmenej 10 členov. Vzniká na základe uznesenia ustanovujúcej schôdze dňom zaevidovania príslušnou ústrednou odbornou komisiou.
 4. Kluby chovateľov sa podieľajú na plnení úloh zväzu v zhode so všeobecnými právnymi predpismi, podľa stanov zväzu, ostatných vnútrozväzových predpisov, podľa vlastného plánu a rozpočtu.
 5. Kluby sú riadené príslušnými odbornými komisiami.
 6. V kluboch nie je možné zakladať členstvo vo zväze.
 7. Klub zaniká vtedy, keď počet jeho členov klesne pod 10 alebo z rozhodnutia príslušnej ústrednej odbornej komisie ak nevyvíja činnosť po dobu dlhšiu ako 12 mesiacov.
 8. Kluby neodvádzajú členské príspevky nadriadeným orgánom. Členské v klube tvorí príjmovú časť jeho vlastného rozpočtu.
 9. Organizáciu a činnosť klubov upravuje organizačný poriadok klubov, ktorý nesmie byť v rozpore so stanovami zväzu.
 10. Právna subjektivita klubu vzniká registráciou a zaniká vyňatím z registrácie.
 
     
  § 11  
     
  Orgány základných organizácií a klubov chovateľov  
     
  Orgánmi základnej organizácie a klubu chovateľov sú:
a) členská schôdza,
b) výbor,
c) kontrolná komisia (resp. kontrolór)
 
     
  § 12  
   
  Členská schôdza základnej organizácie a klubu chovateľov  
     
 
 1. Najvyšším orgánom základnej organizácie a klubu chovateľov je členská schôdza. Rozhoduje o všetkých otázkach týkajúcich sa zväzu a oprávnených záujmov členov.
 2. Členskú schôdzu zvoláva výbor základnej organizácie podľa plánu a potreby najmenej však dva razy v roku. Ak žiada o jej zvolanie písomne aspoň tretina členov, alebo o potrebe zvolania rozhodne vyšší orgán zväzu, je výbor povinný zvolať mimoriadnu členskú schôdzu do 30 dní. Písomné pozvánky odošle 14 dní pred jej uskutočnením.
 3. Členskú schôdzu klubu zvoláva písomne jeho výbor raz do roka, alebo podľa potreby, najneskôr 14 dní pred jej konaním.
 4. Členská schôdza:
  a) rozhoduje o prijímaní prípadne ukončení členstva,
  b) kontroluje a hodnotí ako výbor plní úlohy plánu práce, uznesenia členskej schôdze, uznesenia a smernice vyšších zväzových orgánov,
  c) odvoláva členov výboru a členov kontrolnej komisie resp. kontrolóra pre neplnenie povinností,
  d) doplňovacou voľbou volí nových členov výboru a členov kontrolnej komisie resp. kontrolóra,
  e) na návrh výboru rozhoduje o rozpustení, zlúčení a rozdelení základnej organizácie alebo klubu. Na schválenie návrhu je potrebná väčšina prítomných členov,
  f) na návrh výboru rozhoduje o svojom organizačnom začlenení do štruktúry zväzu
 5. Výročná členská schôdza okrem uvedených úloh v bode 4.:
  a) hodnotí činnosť za sledované obdobie a schvaľuje plán práce a rozpočet na ďalšie obdobie,
  b) vyjadruje sa k plneniu rozpočtu a hospodáreniu organizácie – klubu,
  c) rozhoduje o priznaní odmien funkcionárom,
  d) v predzjazdovom období volí na príslušné volebné obdobie členov výboru, kontrolnú komisiu resp. kontrolóra, predsedov odborných komisií a delegátov do vyššieho orgánu zväzu. Predsedovia odborných komisií sú členmi výboru.
  e) Schvaľuje výšku členských, prípadne účelových príspevkov pre základnú organizáciu alebo klub,
  f) Pri kluboch rozhoduje o vzniku pobočiek klubu s regionálnou pôsobnosťou,
 6. Regionálne pobočky klubov sa riadia uzneseniami klubu s celoštátnou pôsobnosťou.
 
     
  § 13  
     
  Výbor základnej organizácie a klubu  
     
 
 1. Riadi činnosť organizácie alebo klubu medzi členskými schôdzami,. Za svoju činnosť zodpovedá členskej schôdzi.
 2. Zabezpečuje plnenie všetkých úloh, ktoré je potrebné realizovať medzi členskými schôdzami. Úlohy patriace do výlučnej kompetencie členskej schôdze môže vykonať len v mimoriadnych a neodkladných prípadoch a musia byť dodatočne schválené členskou schôdzou.
 3. Zo svojho stredu volí predsedu, podpredsedu, tajomníka a pokladníka počas konania výročnej členskej schôdze základnej organizácie alebo klubu. S výsledkami volieb oboznámi výročnú členskú schôdzu.
 4. Schôdzu výboru zvoláva predseda alebo tajomník základnej organizácie najmenej štyrikrát ročne, v klube najmenej dvakrát ročne.
 5. Zabezpečuje vedenie evidencie o počte členov i podľa jednotlivých odborností, eviduje plemená, druhy a počty zvierat, ktoré zasiela oblastný výbor.
 6. Výbor zabezpečuje vedenie plemenárskej evidencie a registrácie zvierat členov základnej organizácie, alebo klubu.
 7. Výbor klubu prijíma kandidáta na členstvo v klube len v prípade, že je členom základnej organizácie.
 
     
  § 14  
     
  Kontrolná komisia základnej organizácie a klubu  
     
 
 1. Činnosť vykonáva na základe smerníc zväzu pre kontrolu. Pri menšom počte členov kontrolnú činnosť vykonáva kontrolór.
 2. Náplňou práce kontrolnej komisie resp. kontrolóra je sledovať činnosť hospodárenia, dodržiavania stanov, vnútrozväzových predpisov, plnenia uznesení z členských schôdzí a uznesení vyšších zväzových orgánov vo svojej základnej organizácii (klube).
 3. Kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov
 4. Kontrola činnosti a hospodárenia sa vykonáva aspoň jedenkrát ročne.
 5. Správa o vykonanej kontrole činnosti a hospodárenia sa predkladá na schválenie výročnej členskej schôdzi.
 6. Predseda kontrolnej komisie resp. kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach výboru s poradným. hlasom
 
     
  § 15  
   
  Oblastné orgány Zväzu a ich úlohy  
     
 
 1. Oblastnými orgánmi zväzu sú:
  a) oblastná konferencia,
  b) oblastný výbor,
  c) oblastná kontrolná komisia.
 2. Úlohou orgánov uvedených v bode 1 je usmerňovať prácu základných organizácií zväzu v príslušnej oblasti a zabezpečovať plnenie úloh, ktoré pre zväz vyplývajú zo stanov a uznesení oblastných a vyšších orgánov zväzu.
 3. Oblastné organizácie sa vytvárajú na základe minimálneho počtu 100 dospelých členov.
 4. Pôsobnosť oblastných orgánov zväzu sa vzťahuje na územnú oblasť vytvorenú prirodzenou cestou.
 5. Právnu subjektivitu nadobúdajú dňom zaevidovania na sekretariáte zväzu a predloženia príslušných dokladov .
 6. Oblastný výbor zaniká ak neplní ustanovenie § 15 ods. 3. Zánikom oblastného výboru sa ruší právna subjektivita a odovzdáva sa pečiatka o registrácii.
 
     
  § 16  
     
  Oblastná konferencia  
     
 
 1. Oblastná konferencia je zhromaždenie delegátov základných organizácií, ktoré sú jej členmi v obvode oblasti. Zvoláva ju oblastný výbor zväzu v období pred zjazdom zväzu. Medzi zjazdmi raz ročne oblastný výbor zvoláva aktív zástupcov základných organizácií.
 2. Mimoriadnu konferenciu zvoláva oblastný výbor
  - ak o to požiada aspoň tretina základných organizácií alebo tretina členov
  - z rozhodnutia vyššieho orgánu zväzu
  Mimoriadnu oblastnú konferenciu je výbor povinný zvolať do 30 dní od obdržania príslušného podnetu. Pozvánky so stanoveným programom musia byť odoslané písomne 14 dní pred jej uskutočnením.
 3. Konferencii prislúcha :
  a) rokovať a uznášať sa o činnosti výboru, oblastnej kontrolnej komisie aj základných organizácií za uplynulé obdobie, 
  b) voliť najmenej 7 členný oblastný výbor, osobitne jeho predsedu a členov kontrolnej komisie . Predsedovia odborných komisií sú členmi oblastného výboru,
  c) rokovať o úlohách pre budúce obdobie,
  d) rokovať o plnení úloh uložených vyššími orgánmi zväzu, 
  e) prijímať potrebné uznesenia i doporučenia pre vyššie orgány zväzu,
  f) voliť delegátov na zjazd podľa kľúča stanoveného zjazdovou komisiou
  g) voliť kandidáta do republikovej rady zväzu v súlade s § 21 bod 3 Stanov,
  h) prijímať návrhy pre zjazd,
  i) určiť výšku členských príspevkov pre oblastné výbory,
  j) rozhodnúť o rozpustení oblastných orgánov. Na rozpustenie je potrebná dvojtretinová väčšina hlasov prítomných delegátov.
 4. Úlohou aktívu zástupcov základných organizácií je:
  a) hodnotenie činnosti za predchádzajúce obdobie, 
  b) odvolanie funkcionárov oblastného výboru v prípade neplnenia povinností, 
  c) v prípade potreby vykonať doplňujúce voľby, 
  d) odsúhlasenie úloh pre najbližšie obdobie, 
  e) odsúhlasenie rozpočtu
 
     
  § 17  
     
  Oblastný výbor Zväzu  
     
 
 1. Oblastný výbor je výkonným orgánom zväzu chovateľov pre príslušnú oblasť . Zabezpečuje a riadi činnosť medzi dvomi aktívmi v zmysle uznesení oblastnej konferencie (aktívu), vyšších orgánov zväzu a vlastného plánu práce. Za svoju činnosť zodpovedá oblastnej konferencii (aktívu).
 2. Oblastný výbor volí zo svojho stredu predsedu, podpredsedu, tajomníka a ekonóma.
 3. Schádza sa minimálne 4 krát za rok a rokuje podľa schváleného plánu práce a podľa potreby . Oblastný výbor je potrebné zvolať ak o to požiada
  - nadpolovičná väčšina členov oblastného výboru ,
  - minimálne polovica základných organizácií v jeho pôsobnosti,
  - republiková rada zväzu
 4. V mimoriadne neodkladných veciach patriacich do pôsobnosti oblastného výboru môže v jeho mene rokovať a rozhodnúť predseda a tajomník oblastného výboru. Ich rozhodnutie však musí byť dodatočne schválené oblastným výborom.
 5. Zasadnutia oblastného výboru zvoláva predseda a tajomník.
 6. Oblastný výbor: 
  a) pripravuje a zvoláva oblastnú konferenciu, 
  b) pripravuje a zvoláva aktív zástupcov základných organizácií , 
  c) sleduje a usmerňuje činnosť základných organizácií, 
  d) vypracováva plnenie rozpočtu za posledné obdobie a pripravuje plán práce a rozpočet pre nasledujúce obdobie, 
  e) rozhoduje o sťažnostiach členov proti rozhodnutiam základnej organizácie, 
  f) plní uznesenia vyšších orgánov zväzu, oblastnej konferencie, aktívu zástupcov základných organizácií a podáva o nich správu zväzu, 
  g) môže zriadiť oblastné odborné komisie, ktoré sú riadené po odbornej stránke ústrednými odbornými komisiami a vlastným plánom práce, 
  h) vedie evidenciu členov základnej organizácie, ako aj počty chovateľov i podľa jednotlivých odborností, eviduje plemená a druhy zvierat, a predkladá ročné hlásenie sekretariátu zväzu, 
  i) zabezpečuje plemenársku evidenciu a registráciu na úrovni oblasti, 
  j) odvádza členské príspevky sekretariátu zväzu v stanovenej čiastke a termíne.
 
     
  § 18  
   
  Oblastná kontrolná komisia  
     
 
 1. Oblastná kontrolná komisia kontroluje hospodárenie, dodržiavanie stanov, uznesení konferencie, aktívov, zástupcov základných organizácií , oblastného výboru a plnenia uznesení vyšších orgánov zväzu.
 2. Rieši sťažnosti základných organizácií, ako aj jednotlivých členov oblastného výboru.
 3. Kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov a STN podľa platného právneho poriadku Slovenskej republiky.
 4. Kontrola činnosti a hospodárenia sa vykonáva minimálne jedenkrát ročne. Predseda kontrolnej komisie 1x ročne podáva správu oblastnej konferencii alebo aktívu.
 5. Na zasadnutiach výboru sa predseda oblastnej kontrolnej komisie zúčastňuje s hlasom poradným.
 
     
  § 19  
     
  Republikové orgány Zväzu  
     
 
 1. Republikovými orgánmi zväzu sú 
  a) zjazd 
  b) republiková rada zväzu 
  c) predsedníctvo republikovej rady zväzu 
  d) ústredná kontrolná komisia zväzu
 2. Úlohou republikových orgánov zväzu je riadiť, usmerňovať, koordinovať a kontrolovať činnosť všetkých organizačných zložiek zväzu na území Slovenskej republiky a tým zabezpečovať poslanie, úlohy a ciele zväzu.
 
     
  § 20  
     
  Zjazd  
     
 
 1. Najvyšším orgánom zväzu je zjazd.
 2. Zjazd zvoláva republiková rada raz za štyri roky.
 3. Mimoriadny zjazd zvoláva ak o to požiadajú písomne dve tretiny členov republikovej rady alebo minimálne polovica oblastných výborov zväzu. Mimoriadny zjazd sa musí zvolať do troch mesiacov od doručenia návrhov na jeho zvolanie.
 4. Dátum konania zjazdu vyhlasuje uznesením republiková rada zväzu najmenej 6 mesiacov pred jeho konaním. Písomné vyrozumenie všetkým oblastným orgánom a klubom zväzu rozosiela sekretariát zväzu
 5. Nadväzne republiková rada stanoví termíny konania výročných členských schôdzí, oblastných konferencií, celoslovenských aktívov podľa odborností ako aj kľúč pre voľbu delegátov zjazdu, ktorí sú tvorení zástupcami oblastných výborov a chovateľských odborností.
 6. Členovia republikových orgánov zväzu ak nie sú delegátmi zjazdu s hlasom rozhodujúcim zúčastňujú sa na zjazde s poradným hlasom.
 7. Rokovanie zjazdu riadi pracovné predsedníctvo zvolené delegátmi zjazdu s hlasom rozhodujúcim.
 8. Delegáti schvaľujú rokovací a volebný poriadok zjazdu ako i stanovy pre ďalšie obdobie.
 9. Zjazd je uznášaniaschopný ak je prítomná nadpolovičná väčšina delegátov s hlasom rozhodujúcim. Uznesenie zjazdu je platné ak s ním vysloví súhlas nadpolovičná väčšina prítomných delegátov s hlasom rozhodujúcim. Pre schválenie stanov, ich zmien, a doplnkov je potrebná dvojtretinová väčšina hlasov prítomných delegátov, na rozhodnutie o rozpustení , alebo zlúčení zväzu je potrebná dvojtretinová väčšina hlasov zvolených delegátov s hlasom rozhodujúcim.
 10. Zjazd určuje základné smery rozvoja chovateľstva vo zväze, najmä : 
  a) hodnotenie činnosti a hospodárenie zväzu v období od posledného zjazdu 
  b) prerokovanie a schválenie správy ústrednej kontrolnej komisie 
  c) vytýčenie hlavných úloh, smery činnosti a zásady hospodárenia 
  d) schválenie výšky členského príspevku 
  e) voľba predsedu, podpredsedu a tajomníka zväzu, 
  f) voľba predsedu a členov ústrednej kontrolnej komisie 
  g) potvrdenie členov zväzu zástupcov oblastných výborov a chovateľských odborností, 
  h) potvrdenie členov predsedníctva republikovej rady zväzu predsedov odborných komisií 
  i) rozhodovanie o rozpustení, alebo zlúčení zväzu s iným združením obdobného poslania 
  j) predseda zväzu a predseda ústrednej kontrolnej komisie môže byť volený najviac dve po sebe idúce volebné obdobia.
 
     
  § 21  
     
  Republiková rada  
     
 
 1. Republiková rada zväzu je riadiacim orgánom v období medzi dvoma zjazdmi. Zodpovedá za svoju činnosť zjazdu zväzu. Usmerňuje činnosť predsedníctva republikovej rady, sekretariátu zväzu a organizačných zložiek zväzu.
 2. Republiková rada zasadá spravidla 2x ročne. Zvoláva ju predsedníctvo. V prípade, že o to požiada najmenej tretina členov republikovej rady, je predsedníctvo republikovej rady povinné zvolať republikovú radu k prerokovaniu navrhovaného programu do jedného mesiaca od prevzatia písomného návrhu.
 3. Republikovú radu zväzu tvorí jeden zástupca oblastných organizácií zväzu a členovia predsedníctva republikovej rady zväzu
 4. Republiková rada dozerá aby stanovy zväzu boli v súlade s platnými právnymi predpismi, úlohami a záujmami zväzu . Ak sú v dôsledku zmeny právnych predpisov, alebo v rozpore so záujmami zväzu republiková rada 3/5 väčšinou všetkých svojich členov rozhodne o ich zmene, ktorá tento rozpor odstráni.
 5. K hlavným úlohám republikovej rady patrí: 
  a) plniť uznesenia zjazdu, dbať o dodržiavanie stanov zväzu a ďalších vnútrozväzových predpisov, 
  b) prerokúvať a schvaľovať rozpočet zväzu, 
  c) schvaľovať základné zväzové predpisy, najmä organizačný, rokovací a disciplinárny poriadok, 
  d) schvaľovať predpisy pre činnosť organizačných zložiek zväzu, 
  e) v období medzi zjazdmi ustanovovať, resp. dopĺňať odborné komisie v súlade s voľbami vykonanými v celoslovenských aktívoch odborností, 
  f) odvolávať zjazdom zvolených funkcionárov a voliť nových podľa možností z radov členov republikovej rady zväzu, 
  g) zakladať podnikateľské právnické subjekty 
  h) schvaľovať členstvo odborností v medzinárodných organizáciách,
  i) rozhodovať o kúpe a predaji hnuteľného a nehnuteľného majetku zväzu,
  j) pripravovať a vyhlasovať zjazd, na rokovanie zjazdu predkladať návrhy zásadných riešení, 
  k) v zhode s uznesením zjazdu prijímať zásadné rozhodnutia, 
  l) vydávať odborné časopisy a iné publikácie pre potreby zväzu, 
  m) členovia republikovej rady sú povinní plniť úlohy stanovené uznesením zjazdu, republikovou radou a ústrednou kontrolnou komisiou .
 6. Republiková rada môže časť svojej pôsobnosti preniesť na predsedníctvo republikovej rady zväzu
 
     
  § 22  
   
  Predsedníctvo republikovej rady zväzu  
     
 
 1. Predsedníctvo republikovej rady zväzu riadi činnosť zväzu medzi zasadnutiami republikovej rady . Zodpovedá za svoju činnosť republikovej rade zväzu.
 2. Schádza sa podľa pracovného plánu spravidla raz za štvrťrok. Rozhoduje o neodkladných otázkach, ktoré nie sú vo výlučnej kompetencii zjazdu a republikovej rady.
 3. Predsedníctvo je zložené z nasledovných členov: predseda, podpredseda, tajomník, predsedovia ústredných odborných komisií.
 4. K úlohám predsedníctva republikovej rady patrí : 
  a) zabezpečiť plnenie uznesení republikovej rady, 
  b) pripravovať návrhy na rokovania republikovej rady a zvolávať zasadnutia, 
  c) riadiť a kontrolovať činnosť nižších organizačných zložiek zväzu podľa stanov, uznesení zjazdu, republikovej rady a ďalších predpisov právneho poriadku, 
  d) predkladať republikovej rade zväzu návrh na schválenie rozpočtu zväzu,
  e) zriaďovať komisie na prerokovanie závažných otázok a vymedzovať ich právomoc a úlohy, 
  f) v neodkladných veciach rozhodovať s pôsobnosťou republikovej rady, ale je povinné predložiť k dodatočnému schváleniu republikovej rade na najbližšom zasadnutí, 
  g) schvaľovať poriadanie celoštátnych výstav, chovateľských dní, 
  h) schvaľovať zahraničné služobné cesty, 
  i) vydávať odborné a propagačné publikácie pre potreby zväzu, 
  j) členovia predsedníctva republikovej rady sú povinní plniť uznesenia zjazdu, republikovej rady a ústrednej kontrolnej komisie 
  k) voliť členov ústredných komisií 
  l) predsedníctvo republikovej rady schvaľuje výšku platu a odmeny tajomníka, ostatných zamestnancov zväzu a funkčné odmeny predsedu republikovej rady a ostatných funkcionárov zväzu.
 5. Mimoriadne neodkladné záležitosti v pôsobnosti predsedníctva môžu spoločne vykonať predseda a tajomník republikovej rady zväzu . Ich konanie musí byť dodatočne schválené na najbližšom zasadnutí predsedníctva republikovej rady zväzu.
 
     
  § 23  
     
  Ústredná kontrolná komisia zväzu  
     
 
 1. Ústredná kontrolná komisia je najvyšším kontrolným orgánom zväzu.
 2. Predsedu a členov ústrednej kontrolnej komisie zásadne volí zjazd podľa volebného poriadku. V prípade odstúpenia predsedu ústrednej kontrolnej komisie zväzu republiková rada zväzu na návrh ústrednej kontrolnej komisie zväzu zvolí nového predsedu.
 3. Ústredná kontrolná komisia na svojom prvom zasadaní, ktoré zvolá jej predseda, zvolí podpredsedu ústrednej kontrolnej komisie .
 4. Ústredná kontrolná komisia sa vo svojej činnosti riadi stanovami, smernicami pre kontrolu v orgánoch zväzu, uzneseniami zjazdu, zväzovými smernicami a všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 5. Ústredná kontrolná komisia vypracováva plán kontrolnej činnosti, a túto vykonáva v súlade s jej schváleným rozpočtom.
 6. Medzi úlohy ústrednej kontrolnej komisie patrí: 
  a) kontrola činnosti sekretariátu po stránke účtovnej, pracovno - právnej a odbornej, 
  b) kontrola dodržiavania zmluvných záväzkov uzatvorených medzi zväzom a inými právnickými a fyzickými osobami, 
  c) kontrola účelného vynaloženia dotácií a príspevkov pridelených nižším organizačným zložkám a jednotlivým členom zväzu, 
  d) predseda ústrednej kontrolnej komisie predkladá správu o kontrolnej činnosti jedenkrát ročne republikovej rade zväzu 
  e) predseda ústrednej kontrolnej komisie predkladá komplexnú správu za volebné obdobie zjazdu, 
  f) ústredná kontrolná komisia môže pozastaviť účinnosť rozhodnutia republikovej rady zväzu a predsedníctva republikovej rady zväzu, ak sú v rozpore s uzneseniami zjazdu alebo všeobecne záväznými predpismi, 
  g) v prípade potreby ústredná kontrolná komisia môže poveriť kontrolnou činnosťou špecializované firmy. 
  h) vykonáva kontrolu správnosti a účelnosti vynakladania finančných prostriedkov na podujatiach poriadaných zväzom. 
  i) na požiadanie orgánov zväzu vykonáva kontrolu aj v organizačných zložkách zväzu
 7. Predseda ústrednej kontrolnej komisie sa môže zúčastňovať zasadaní republikovej rady zväzu a predsedníctva republikovej rady zväzu s hlasom poradným.
 8. Členovia ústrednej kontrolnej komisie sa môžu zúčastňovať zasadania republikovej rady s hlasom poradným.
 
     
  § 24  
     
  Ústredné odborné komisie zväzu  
     
 
 1. Na zabezpečenie odbornej chovateľskej činnosti zväzu majú delegovaní pôsobnosť v odbornej, chovateľskej činnosti, potvrdzuje ich zjazd a v období medzi zjazdmi republiková rada zväzu,
 2. Jednotlivé odbornosti zvolávajú pred konaním zjazdu aktívy. Ich účastníkmi sú najmä zástupcovia oblastných odborných komisií, klubov a príslušní posudzovatelia.
 3. Členov komisie, predsedu, podpredsedu a predsedu zboru posudzovateľov volia účastníci celoslovenského aktívu odborností v zhode so schváleným volebným poriadkom aktívu.
 4. Tajomníka ústrednej odbornej komisie volí a odvoláva ústredná odborná komisia.
 5. Predsedov ústredných odborných komisií potvrdzuje zjazd. V období medzi zjazdmi republiková rada.
 6. Ústredné odborné komisie pracujú podľa vytýčených plánov a finančného rozpočtu schválených republikovou radou zväzu.
 7. Činnosť ústredných odborných komisií sa riadi štatútom komisie schváleným republikovou radou .
 8. Vypracováva vlastné smernice, ktoré predkladajú predsedníctvu republikovej rady ku schváleniu. Podieľajú sa na vypracovávaní spoločných smerníc zväzu a vyjadrujú sa k zákonom a vyhláškam dotýkajúcich sa oblasti činnosti príslušnej komisie.
 9. Za svoju činnosť zodpovedajú republikovej rade zväzu.
 10. Zjednocujú systémy posudzovania a hodnotenia so systémami medzinárodných organizácií, ktorých je zväz členom.
 
     
  § 25  
   
  Sekretariát republikovej rady zväzu  
     
 
 1. Sekretariát je odborným a výkonným útvarom zväzu, s nevyhnutným počtom odborných pracovníkov, ktorý zabezpečuje najmä: 
  a) zasadnutia a všetky akcie vrcholných orgánov a komisií, 
  b) realizáciu prijatých uznesení podľa pokynov vrcholných orgánov a predsedov komisií, 
  c) spravovanie majetku zväzu, 
  d) vypracovanie návrhu rozpočtu zväzu, 
  e) styk so zahraničnými chovateľskými organizáciami, 
  f) disponovanie s peňažnými prostriedkami zväzu podľa schválených plánov a rozpočtu, 
  g) podieľa sa na organizovaní celoštátnych resp. medzinárodných podujatí.
 2. Jeho činnosť a pôsobnosť upravuje organizačný poriadok.
 3. Sekretariát riadi tajomník republikovej rady zväzu a za jeho činnosť zodpovedá republikovej rade zväzu a predsedníctvu republikovej rady zväzu.
 4. Na pracovno – právne vzťahy pracovníkov sekretariátu zväzu sa vzťahujú všeobecne záväzné právne predpisy.
 5. Vedie centrálnu evidenciu členov a chovaných zvierat podľa oblastí.
 6. Vedie plemenné knihy.
 
     
  IV. ČASŤ  
     
  HOSPODÁRENIE A FINANČNÉ PROSTRIEDKY ZVäZU  
     
  § 26  
     
  Hospodárenie zväzu  
     
 
 1. Zväz hospodári s vlastným majetkom a majetkom, ku ktorému má právo užívania2.
 2. Nižšie orgány a organizácie zväzu majú k majetku vo vlastníctve republikovej rady zväzu právo hospodárenia v rozsahu a podmienok určených zväzom.
 3. Majetok nadobudnutý nižšími orgánmi a organizáciami je ich vlastníctvom.
 4. Za riadne hospodárenie zodpovedajú jednotlivé zložky zväzu, ich orgány a štatutárni zástupcovia v rozsahu svojej pôsobnosti.
 5. Na uskutočnenie podnikateľskej činnosti zväzu môže republiková rada zväzu a všetky organizačné zložky s právnou subjektivitou založiť podnikateľské právnické osoby, alebo pristúpiť k takejto právnickej osobe.
 6. Zániku zväzu (organizačných zložiek) predchádza jeho zrušenie s likvidáciou alebo bez likvidácie. Pri zániku zväzu (organizačných jednotiek) sa vykoná majetkové vysporiadanie.3
 7. Každý orgán zväzu je povinný viesť zápisnice a uschovať dokumentáciu vzťahujúcu sa na jeho činnosť. Archívnu a skartačnú lehotu určí archívny poriadok
 
     
  2 ) Občiansky zákonník  
  3 ) Obchodný zákonník  
     
  § 27  
     
  Zdroje finančných prostriedkov zväzu  
     
 
 1. Finančné zdroje pre plnenie úloh zväzu sú: 
  a) členské príspevky a zápisné, 
  b) zisk z hospodárskej činnosti, 
  c) zisk z podujatí poriadaných orgánmi zväzu, 
  d) štátne dotácie na činnosť a na konkrétne úlohy, prenesené na zväz orgánmi štátnej správy, 
  e) iné príjmy, ako napr. dotácie, vecné dary, poplatky za reklamu, propagáciu, finančné sponzorstvo a pod.
 
     
  § 28  
     
  Zastupovanie zväzu  
     
 
 1. Zväz zastupujú a v jeho mene konajú štatutárni zástupcovia predseda a tajomník.
 2. Nižšie organy zväzu zastupujú v ich mene a konajú predseda a tajomník príslušnej organizačnej zložky zväzu.
 3. Ak je pre platnosť právneho úkonu predpísaná písomná forma, musí byť dodržaná a podpísaná predsedom a tajomníkom prípadne inými splnomocnenými zástupcami.
 4. Vymedzenie pôsobnosti funkcionárov zväzu bližšie upravuje Organizačný poriadok zväzu.
 
     
  V. ČASŤ  
     
  § 29  
   
  Disciplinárne a výchovné opatrenia  
     
 
 1. Pri menej závažnom porušení vnútrozväzovej disciplíny, alebo porušení zásad občianskeho spolunažívania vo zväze, orgány Zväzu vytknú členovi toto porušenie, poučia ho o nesprávnosti konania a pôsobia na neho výchovne.
 2. Pri závažnom, alebo opätovnom menej závažnom porušení disciplíny sa môžu členovi a organizácii uložiť tieto disciplinárne opatrenia: a) napomenutie, b) verejne napomenutie, c) zákaz zúčastňovať sa na súťažných akciách na určitú dobu, d) dočasné, alebo trvalé zrušenie kontrolovaného chovu, e) odňatie chráneného názvu chovnej stanice, f) dočasné, alebo trvalé zastavenie posudzovateľskej činnosti, g) odvolanie z funkcie, h) vylúčenie dočasné, alebo trvalé
 3. Podrobnosti o disciplinárnom konaní a ukladaní disciplinárnych opatrení upravuje Disciplinárny poriadok zväzu.
 
     
  VI. ČASŤ  
     
  § 30  
     
  Zánik zväzu  
     
 
 1. Zväz zaniká: 
  a/ ak sa na tom uznesie zjazd SZCH dvojtretinovou väčšinou hlasov zvolených delegátov zjazdu s hlasom rozhodujúcim 
  b/ právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra SR o jeho rozpustení, podľa zákona č.83/90 Zb. o združovaní občanov.
 2. Pri zániku zväzu podľa § 30,odst.1, písm.a/ týchto Stanov, vykoná majetkové vysporiadanie likvidačná komisia menovaná zjazdom SZCH a s majetkom naloží podľa rozhodnutia zjazdu SZCH.
 3. Pri zániku zväzu podľa § 30,odst.1,písm.b, týchto Stanov, vykoná likvidáciu likvidátor určený Ministerstvom vnútra SR a majetkové vysporiadanie vykoná podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.
 
     
  § 31  
     
  Záverečné ustanovenia  
     
 
 1. Ustanovenia týchto stanov dopĺňajú: 
  a) Organizačný poriadok zväzu, 
  b) Rokovací poriadok zväzu, 
  c) Disciplinárny poriadok zväzu.
 2. Pre vydávanie organizačného poriadku, rokovacieho poriadku a disciplinárneho poriadku je príslušná republiková rada.
 3. Zmeny stanov zväzu prijal a schválil IX. zjazd zväzu, ktorý sa konal v Bratislave, dňa 15. mája 2004.
 4. Schválením týchto stanov strácajú platnosť doterajšie stanovy zväzu, schválené VIII. zjazdom dňa 21. 5. 2000 registrované Ministerstvom vnútra SR pod číslom VVS/1-909/90-61-3.
 5. Toto znenie stanov nadobúda účinnosť dňom ich schválenia a registrácie Ministerstvom vnútra SR dňa: 21.7.2004 pod číslom: VVS/1-909/90-61-4

 


aktualizované: 13.07.2022 15:53:46